Obecné informace o dražbách


Dražby motorových vozidel

Dražby motorových vozidel-zbytků z pojistných událostí (vozidla havarovaná-totálně zničená v důsledku pojistné události, vozidla nalezená po jejich odcizení) a motorových vozidel z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv jsou prováděny na základě zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí dražebníkem vydanou dražební vyhláškou, která je k dispozici bezprostředně po stanovení termínu dražby v místě jejího konání.

Dražby se může zúčastnit osoba starší osmnácti let, jež je plně způsobilá k právním úkonům a není osobou ze zákonných důvodů vyloučenou z dražby. Tato osoba se označuje jako dražitel, dražitel může dražit též pro jinou osobu na základě písemné plné moci.

Zájemci o účast v dražbách pořádaných společností Klán, spol.s r.o. jsou o datu konání dražby uvědomováni individuálně pozvánkou a inzeráty v oborovém inzertním tisku.

Prohlídka předmětů určených do dražby je možná na základě telefonické domluvy kterýkoli pracovní den v čase od 08.00 hod. do 16.30 hod. (polední přestávka od 12.00 hod. do 12.30 hod.) a v den dražby bez nutnosti předchozí domluvy od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. v den dražby probíhá registrace na dražbu, při níž zájemce o přidělení dražebního čísla opravňujícího jej k přihazování při dražbě skládá k rukám dražebníka dražební jistotu. Tato je stanovena ve výši 1.000,- Kč pro položky s nejnižším podáním (vyvolávací cenou) do 10.000,- Kč, ve výši 3.000,- Kč pro položky s nejnižším podáním (vyvolávací cenou) od 10.001,- Kč do 30.000,- Kč a ve výši 10.000,- Kč pro položky s nejnižším podáním (vyvolávací cenou) 30.001,- Kč. V případě úspěchu v dražbě se dražební jistota stává zálohou na vydraženou cenu, v případě neúspěchu je dražiteli bezprostředně po skončení dražby vrácena.

Při dražbě dražitel přihazuje tak, že pozvednutím dražebního čísla tak, aby jej licitátor zřetelně viděl, přihazuje částku, která je v souladu s dražebním řádem odvislá od tzv. momentální ceny při dražbě.

Vydražitel je povinen doplatit vozidlo, jehož dosažená cena nepřesahuje 100.000,- Kč ihned v den dražby, vozidlo s dosaženou cenou od 100.001,- Kč do 500.000,- Kč do deseti dní po dni dražby a vozidlo s dosaženou cenou 500.001,- Kč a více pak nejdéle do tří měsíců po dni dražby. Vydraží-li vydražitel více vozidel s dosaženou cenou do 100.000,- Kč jednotlivě avšak v součtu více než za 100.000,- Kč může doplatit dosaženou cenu za každé jedno vozidlo ve lhůtě deseti dní po dni dražby.

Převzít a odvézt vydražená vozidla je vydražitel povinen nejdéle ve lhůtě čtrnácti dní po dni dražby (vyjma vozidel s dosaženou cenou vyšší než 500.000,- Kč - zde je převzetí podmíněno úplným zaplacením dosažené ceny), za každý započatý den po uplynutí této lhůty je vydražitel povinen zaplatit před vydáním vozidla parkovné ve výši 100,- Kč bez DPH.

Slovníček pojmů

Dražba

Veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce.

 

Navrhovatel

Osoba, která navrhuje provedení dražby.

 

Dražebník

Dražebník je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění. Pokud jde o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.

 

Licitátor

Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby učinili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu. Licitátorem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a fyzicky způsobilá k této činnosti.

 

Dražební vyhláška

Dražení vyhláškou vyhlásí dražebník konání dražby a následující:

 • jde li o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou
 • je-li dražba opakovaná či nikoli
 • kdo je dražebníkem
 • místo, datum a čas zahájení dražby
 • označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství
 • popis stavu
 • odhadní nebo zjištěnou cenu
 • nejnižší podání (vyvolávací cenu)
 • minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy)
 • způsob složení (i vrácení) dražební jistoty a lhůtu pro její složení
 • způsob složení ceny dosažené vydražením
 • datum a čas konání prohlídek
 • u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy
 • podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli

Dražební jistota

Dražebník je oprávněn po účastníkovi dražby žádat složení dražební jistoty. Účastník je pak povinen ji složit ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce. Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby. Dražební jistota nesmí přesáhnout 30% z vyvolávací ceny a částku 1.500.000,- Kč zvýšenou o 10% z částky přesahující 5.000.000,- Kč.

 

Nejnižší podání

Nejnižší podání = vyvolávací cena. Je to cena stanovena dražební vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby vydražit, pokud není učiněno vyššího podání. Pokud není učiněno nejnižší podání:

 • u dobrovolné dražby může licitátor snížit nejnižší podání (vyvolávycí cenu)
 • u nedobrovolné dražby licitátor ukončí dražbu

Pohledávka

Pohledávkou se rozumí právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem.

 

Předmět dražby

Předmětem dražby je dražená věc.

 

Úhrada ceny dosažené vydražením

Cenu dosaženou vydražením je povinen vydražitel uhradit:

  U dražby dobrovolné

 • není-li tato cena vyšší než 200 000.- Kč ihned po skončení dražby
 • ne-li tato cena vyšší než 500 000.- do 3 měsíců od skončení dražby
 • U dražby nedobrovolné

 • do 10 dnů od skončení dražby
 • je-li cena vyšší než 5 000 000.- Kč 30 dnů od skončení dražby. Podrobnosti způsobu a termínu úhrady jsou řečeny v dražební vyhlášce.

Účastník dražby

Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání. Pokud učiní nejvyšší podání stává se vydražitelem.

 

Vydražitel

Je účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž byl udělen příklep licitátorem. Na vydražitele přechází vlastnická práva k předmětu dražby.

 

Dobrovolná / nedobrovolná dražba

 • Dobrovolná dražba
  je prováděná na návrh vlastníka. Vlastníkem se rozumí i osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit - likvidátor a správce konkursní podstaty. U této dražby je možnost snížení vyvolávací ceny (nejnižšího podání). Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Pokud cena dosažená vydražením není výšší než 200.000,- Kč, pak je vydražitel povinen ji uhradit po skončení dražby. V případě, že vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.
 • Nedobrovolná dražba
  se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby. V případě, že je dosažená cena vyšší než 5.000.000,- Kč je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.

Opakovaná dražba

Opakovaná dražba se provádí tehdy, pokud předmět nebyl vydražen nebo pokud byla dražba zmařena vydražitelem.

 

Zmaření dražby

Důvodem zmaření dražby může být například nezaplacení vydražené částky nebo zmeškání termínu pro zaplacení vydražené částky. Vydražitel, který zmaří dražbu, nenabývá vlastnictví draženého předmětu.

 

Společná dražba

Jde-li o dražbu movitostých věcí a vyvolávací cena u žádné z nich nepřesahuje 1.000.000 Kč, lze je vydražit ve společné dražbě každou zvlášť. Dražebník vždy určí pořadí, ve kterém se budou věci dražit.

 

Upuštění od dražby

  Upustit od dražby u dražby dobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:

 • na základě písemné žádosti vlastníka
 • je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
 • je-li smlouva o provedení dražby neplatná
 • došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a nedobrovolné
 • na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
 • zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka
 • Upustit od dražby u dražby nedobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:

 • na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek
 • na základě písemné žádosti navrhovatele
 • je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
 • je-li smlouva o provedení dražby neplatná
 • došlo-li ke střetu dražeb
 • na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
 • zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka

Vrácení dražební jistoty a listin

Pokud byla dražební jistota složena na účet, hotově nebo formou bankovní zaruky a účastník dražby předmět dražby nevydražil, je mu dražebník povinen po skončení dražby bez zbytečných odkladů dražební jistotu ,bankovní záruku a všechny listiny vrátit. Totéž učiní dražebník i v případě upuštění od dražby.

 

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška obsahuje veškeré informace o dražbě. Dražebík ji uveřejní nejméně 15 dnů před zahájením dražby (toto neplatí v případě, že předmět dražby podléhá zkáze). Dražební vyhlášku se všemi dodatky je dražebník povinen vyvěsit před zahájením dražby na veřejně přístupném místě v objektu, kde se dražba koná.

 

Nabytí vlastnictví

Pokud vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, pak na něj v okamžiku udělení příklepu licitátorem přechází vlastnické právo k předmětu dražby. Jde-li o podnik, přechází na vydražitele i všechna práva a závazky. Dražebník vydá vydražiteli, který nabyl vlastnictví, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví. Jde-li o nemovitost, která je v evidenci katastru nemovitostí, zašle dražebník toto potvrzení i na příslušný katastrální úřad.

 

Předání předmětu

Jde-li o nemovitost, podnik, nebo jeho oranizační složku, předá bývalý vlastníkpředmět dražby na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele. Dražebník na místě sepíše protokol o předání ve ktrém uvede:

 • bývalého vlastníka
 • dražebníka
 • vydražitele
 • předmět dražby
 • popis
 • práva a závazky, které na předmětu váznou Při předání přechází nebezpečí škody na předmětu a odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby z navrhovatele na vydražitele. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím, pak nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu on.

Na co si dát pozor !

Věcná břemena a předkupní práva

Předmět dražby může být zatížen tzv. věcným břemenem. Práva těchto osob zůstávají přechodem vlastnictví v důsledku dražby nedotčena. Přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká smluvní předkupní právo.

 

Zmařená dražba

Pokud vydražitel zmaří dražbu například nedoplacením ceny dosažené vydražením, pak mu dražební jistota propadá.


Klan logo
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233

Leasing ČS Unicredit Leasing Casper Kooperativa Cetelem BMW Financial Services
phone
Kontaktujte nás!
+420 321 733 717 info@klankolin.cz

©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.