Dražební vyhláška

veřejné, dobrovolné a společné dražby zajištěných předmětů společnosti s Autoleasing, a.s.konané dne dd.mm.yyyy v Kolíně V, k Raškovci 1360/V v areálu dražebníka společnosti Klán s.r.o.

1. Charakteristika dražby

Dražba je veřejná, dobrovolná a společná. Dražba se koná za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „dražební zákon“) a dále pak dalších subsidiárně platných právních předpisů.

2. Dražebník

Dražebníkem dražby je společnost Klán s.r.o., se sídlem CZ-14700 Praha 4, Klánova 332/35, IČ: 45281564, DIČ: CZ45281564 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis.značkou C10233 vykonávající oprávnění provádět veřejné dražby dobrovolné na základě rozhodnutí o udělení koncese vydaném Úřadem městské části Praha 4 pod č.j. P4-OŽ/13464/10/BEN/1002501/6 ze dne 17. 09. 2010.

3. Místo, datum a čas zahájení dražby

Dražba se koná v areálu dražebníka spol. Klán s.r.o. v Kolíně V, ulici k Raškovci 1360/V dne dd.mm.yyyy od 13.00 hodin. Vstup do dražební místnosti bude účastníkům dražby umožněn v den konání dražby od 08.00 hodin, přičemž vstupné na dražbu je 100 Kč včetně DPH.

4. Předmět dražby

Předmětem dražby jsou zajištěné předměty společnosti s Autoleasing, a.s. se sídlem CZ-14000 Praha 4, Budějovická 1518/13B – motorová i jiná vozidla a technologie z předčasně ukončených úvěrových a leasingových smluv, zařazená do dražby navrhovatelem společností Klán s.r.o., se sídlem CZ-14700 Praha 4, Klánova 332/35. Úplný výčet dražených předmětů včetně jejich technického popisu, popisu jejich stavu, odhadnutých popř. zjištěných cen a nejnižších podání je uveden v dražebním nabídkovém katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.

Navrhovatel dražby není jakkoli omezen ve zcizení dražených předmětů formou veřejné dobrovolné dražby.
Při technickém popisu a popisu stavu dražených předmětů navrhovatel vychází z jemu dostupných údajů, nezaručuje jakkoli jejich technický stav a neodpovídá za případné vady.

5. Minimální příhoz

Minimální příhoz je stanoven takto:
 • je-li momentální cena při dražbě nižší než 50 000 Kč,
  je minimální příhoz 1 000 Kč,
 • je-li momentální cena při dražbě 50 000 Kč a vyšší, ale nižší než 500 000 Kč,
  je minimální příhoz 2 000 Kč,
 • je-li momentální cena při dražbě 500 000 Kč a vyšší, ale nižší než 1 000 000 Kč,
  je minimální příhoz 5 000 Kč,
 • je-li momentální cena při dražbě vyšší než 1 000 000 Kč,
  je minimální příhoz 10 000 Kč.
Licitátor může v průběhu dražby snížit výši minimálního příhozu.

6. Dražební jistota

Účastník dražby je povinen složit k rukám dražebníka v hotovosti v místě konání dražby nejdéle patnáct minut před zahájením dražby v hotovosti dražební jistotu v následující výši:

 • je-li nejnižší podání nižší nebo rovno 10 000 Kč,
  činí výše dražební jistoty 1 000 Kč,
 • je-li nejnižší podání vyšší než 10 000 Kč avšak nižší nebo rovno 30 000 Kč,
  činí výše dražební jistoty 3 000 Kč,
 • je-li nejnižší podání vyšší než 30 000 Kč,
  činí dražební jistota 10 000 Kč.

Dražební jistota ve shora uvedené výši se skládá na každou jednotlivou položku, jejíž dražby se účastník v rámci společné dražby zamýšlí zúčastnit.
O složení dražební jistoty včetně uvedení její výše vydá dražebník jejímu složiteli – účastníku dražby neprodleně potvrzení.
Dražební jistota je neúspěšnému účastníku vrácena po skončení společné dražby bez zbytečného odkladu v hotovosti v místě konání dražby.

7. Místo, datum a čas konání prohlídky dražených předmětů

Prohlídka dražených předmětů se koná v místě konání dražby v areálu dražebníka společnosti Klán s.r.o. v Kolíně V, k Raškovci 1360/V v pátek dd.mm.yyyy od 08.00 hod. do 16.00 hod. a v den konání dražby tj. v sobotu dne dd.mm.yyyy od 08.00 hod. do 12.00 hod. Každý je povinen při prohlídce dbát nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pracovníků dražebníka tak, aby nedošlo ke zranění popř. vzniku škody na věcech kterékoli osoby účastnící se prohlídky.

8. Pořadí dražby dražených předmětů v rámci společné dražby

Předměty společné dražby budou draženy v pořadí, jak je uvedeno v dražebním nabídkovém katalogu, který tvoří nedílnou součást této dražební vyhlášky. Předměty budou draženy vzestupně podle výše jejich nejnižších podání od nejnižší částky k nejvyšší a budou v dražebním nabídkovém katalogu v tomto sledu označeny pořadovými (katalogovými) čísly.

9. Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel je povinen cenu dosaženou vydražením uhradit buď v hotovosti k rukám dražebníka po skončení dražby nebo bezhotovostní převodem na účet dražebníka vedený u České spořitelny, a.s. č. 74518339/0800 a to nejdéle do deseti pracovních dní po dni konání dražby. U předmětů, jejichž dosažená cena je vyšší než 500 000 Kč se lhůta k doplacení prodlužuje na 90 dní. na cenu dosaženou vydražením se započítává účastníkem k rukám dražebníka složená dražební jistota.

U předmětů dražby, které jsou motorovými nebo jinými vozidly s technickým průkazem a jsou předmětem registru silničních vozidel, je vydražitel povinen doručit dražebníkovi nejdéle do pěti prac. dní po dni konání dražby technický průkaz od vozidla, protokol o provedení evidenční kontroly ne starší než 14 dní, plnou moc pro dražebníka nebo pův. vlastníka vozidla pro zápis změny vlastníka v registru silničních vozidel s úředně ověřeným podpisem vydražitele, doklad o pojištění vozidla (zelenou kartu) a uhradit k rukám dražebníka též administrativní poplatek ve výši 2 900 Kč včetně DPH.

Nesplní-li vydražitel povinnost stanovenou v předchozí větě a zmaří-li tak splnění povinnosti plynoucí ze zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, je povinen zaplatit případné sankce uložené přísl. správ. orgánem a současně uhradit dražebníkovi popř. jiným osobám vzniklou škodu. Současně dražebník v takovém případě zašle přísl. úřadu vedoucímu registr silničních vozidel plnou moc pro vydražitele k provedení zápisu změny vlastníka vozidla s oznámením, že splnění povinnosti bylo zmařeno vydražitelem.
Dražebník provede pro vydražitele dražbu bezúplatně.

10. Převzetí předmětu dražby

Vydražitel je oprávněn převzít vydražený předmět až po úplném zaplacení ceny dosažené jeho vydražením k rukám dražebníka v místě konání dražby a to buď v den konání dražby po skončení společné dražby nebo pak kterýkoli pracovní den v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. Vydražitel je pak povinen vydražený předmět převzít nejdéle do patnácti pracovních dní po dni konání dražby, neučiní-li tak, je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 120 Kč včetně DPH za každý další byť započatý den.

11. Další ustanovení

Účastník se může dát v dražbě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, kterou předá dražebníkovi nejdéle patnáct minut před zahájením dražby.

Otázky týkající se dražby nespecifikované v této dražební vyhlášce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími subsidiárně platnými právními předpisy.v Kolíně dne dd.mm.yyyyMgr. Ondřej Půhoný
jednatel Klán, spol.s r.o.

Klan logo
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233

Leasing ČS Unicredit Leasing Casper Kooperativa Cetelem BMW Financial Services
phone
Kontaktujte nás!
+420 321 733 717 info@klankolin.cz

©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.